De C-stijl van DISC Consciëntieus en Blauw - theChampionCoach (2024)

De C-stijl vanDISCstaat voor consciëntieus en helder blauw. Een typische C is analytisch, gestructureerd, feitelijk, precies, rationeel,formeel, wil controle, is objectief en eenlogische denker.

Waar de C-stijl van DISC voor staat

Bedachtzaamtempo en stuurt op feiten= Indirect&Taakgericht = Consciëntieusenblauw

De vier DISC stijlen/temperamenten:Dominant,Interactief,StabielenConsciëntieus. De C-stijl uit deze analyse (Consciëntieus) meet hoe wij omgaan metregels gesteld door derden.

De C-stijl karakteriseert het verlangen naar orde, precisie en accuraat handelen. Hoge C’s volgen regels en procedures. C’s vinden S’en aardig en doen graag routinewerk. Zij zijn meer accuraat en precies dan S’en, maar werken minder gestaag, accepteren autoriteit, zijn gevoelig en reageren slecht op confrontaties. Behandel hoge C’s “Low Key”. Zo niet, dan kunnen zij een grote wrok opbouwen. Veel C’s zijn accountant, ingenieur, wetenschapper, bankier etc.

Hoe herken je dede C-stijl van DISC Consciëntieus en Blauw?

 • Logische en vrije denker
 • Behoefte aan privacy en zelfstandigheid
 • Formeel, discreet en gereserveerd
 • Gericht op dingen goed en correct doen
 • Droge humor

Basisbehoeftes van eenConsciëntieus (Blauw) temperament

Hieronder vind je de basisbehoeftes van een Consciëntieus kernpatroon. Het is erg belangrijk om tijd en ruimte te vinden om tegemoet te komen aan deze basisbehoeftes.

 • Voelt zich prettig in de rol van observant en vergaart liever informatie voordat relaties worden aangegaan.
 • Voelt zich prettig als anderen het initiatief nemen in sociale omgang.
 • Vindt het belangrijk om discreet en tactvol te kunnen zijn en vermijdt daarom het bespreken van gevoelige, persoonlijke kwesties.
 • Geeft de voorkeur aan een serieuze en wantrouwende houding ten opzichte van anderen en schenkt pas vertrouwen als anderen zichzelf hebben bewezen.
 • Check hier meer basisbehoeftes en lees over energiebronnen.

Waarom het prettig is om een C-stijl te hebben

 • Ik kan een stapje terug doen en ’t leven van een afstand bekijken
 • Ik heb m’n eigen gevoel van integriteit en laat me niet snel beïnvloeden
 • Ik blijf kalm in een crisissituatie
 • Ik reageer rustig en weinig emotioneel

Waarom het niet prettig is om een C-stijl te hebben

 • Ik kan defensief en cynisch reageren
 • Ik voel me onder druk staan bij mensen die ik niet goed ken of mag
 • Ik zie minder intelligente mensen succesvoller zijn omdat ze bepaalde vaardigheden bezitten
 • Ik kan af en toe niet duidelijk maken wat ik bedoel

Toegevoegde waarde vaneen C-stijl

 • Objectief
 • Test
 • Hoge kwaliteit
 • Specialist
 • Volgens plan

Ideale omgeving voor een C-stijl

De C-stijl vindt het prettig als hij kritisch kan zijn en ruimte heeft om in alle rust na te kunnen denken en meer kwaliteit dan kwantiteit kan leveren. Structuur, structuur en structuur. Iemand met een hoge C:

 • Praat het liefs over feiten, niet over gevoelens.
 • Wil alles in 1x goed doen.
 • Heeft een grote informatie behoefte.
 • Voelt zich prettig in de rol van observant en vergaart liever informatie voordat relaties worden aangegaan.
 • Vindt het prima om alleen te zijn.
 • Voelt zich prettig als anderen het initiatief nemen in sociale omgang.
 • Vindt het zeer belangrijk om discreet en tactvol te kunnen zijn en vermijdt daarom het bespreken van gevoelige, persoonlijke kwesties.
 • Geeft de voorkeur aan een serieuze en wantrouwende houding ten opzichte van anderen en schenkt pas vertrouwen als anderen zichzelf hebben bewezen.
 • Geeft de voorkeur aan samenzijn met vertrouwde vrienden die hebben laten zien dat ze de vriendschap waard zijn.
 • Neemt het liefst deel aan georganiseerde activiteiten die aansluiten bij persoonlijke interesses.
 • Wil graag meer weten van dingen of zaken, zeker als deze zijn of haar natuurlijke nieuwsgierigheid prikkelen.
 • Geeft de voorkeur aan conflictvrije omgevingen en relaties.

Een C-stijl onder druk

Wanneer de C-stijl onder druk komt te staan, zullen de scherpe kantjes naar boven komen. Dan slaat het controlerendoor in over-analyseren. Tot wel 3 cijfers achter de komma moet het dan kloppen. Zijn omgeving kan dat ervaren als:

 • Defensief
 • Stil en inactief
 • Perfectionistisch
 • Pessimistisch
 • Twijfelaar, geen beslissing durven nemen
 • Over-kritisch

Stress wordt veroorzaakt bij de C-stijl bij hetgebrek aan informatie of onvolledigheid. Alser wordt afgeweken van gemaakte afspraken en ondoordachte acties haakt de C-stijl af. Geef de C-stijl geen (onterechte) kritiek, want dan heb je het verbruikt. Hij zal je ontwijken en vooral non-verbaal vertellen dat hij het er NIET mee eens is.

Houdt deze stress aan, kan dat omslaan in frustratie en dan gebeuren er hele andere dingen. De C-stijl zalzijn stem verheffen en kan emotioneel uit de hoek komen.

Verbeterideeën voor een C-stijl

SterktenTe sterk gebruiktOm te verbeteren
Vragen stellen (waarom)InactiefDoe het nu, neem risico
OnafhankelijkAfstandelijkZoek anderen op
Kan veel vooruit plannenAngstigVerwacht het positieve
DetailgeoriënteerdPietluttigNeem afstand
SystematischPerfectionistKijk naar wat nodig is

Kwaliteiten en valkuilen van een C-stijl

Iedere stijl heeft zo zijn kwaliteiten en valkuilen. De C-stijl is voorbeeld van een goede voorbereiding en is van de planning. Dat kan in de ogen van de ander overkomen als besluiteloos en star. Check hier de kwaliteiten en valkuilen van de C-stijl.

Communiceren met een C-stijl

Een C-stijl begeeft zich wat op de achtergrond en is feitelijk ingesteld. Dat kan wat stoïcijns overkomen. Je moet echt even moeite doen om ECHT in contact te komen met een C-stijl. Kom vooral met feiten en informatie en doe dat op een rustige manier. Ben je te enthousiast of te luidruchtig, dan neemt de C-stijl je niet serieus en is de kans klein dat je het vertrouwen het gewonnen. Doe dus je huiswerk en bevestig gemaakte afspraken.

Inhoud mede mogelijk gemaakt doorQ4Profiles!

Meer weten over DISC?

Wil je meer weten over DISC en wat het mogelijk voor jouw organisatie kan betekenen.
Bel Patrick 06- 18 64 56 51 of neemcontactop per mail.Zelf eenGRATISDISC profiel maken?

Check ook de andere artikelenop mijn site:

DISC SpecialistD-stijl Dominant en rood
I-stijl Interactief en geel
S-stijl Stabiel en groen
DISC model
DISC profielDISC sport profiel
DISC teambuildingBreng je team in kaart met DISC

De C-stijl van DISC Consciëntieus en Blauw - theChampionCoach (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carlyn Walter

Last Updated:

Views: 5685

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carlyn Walter

Birthday: 1996-01-03

Address: Suite 452 40815 Denyse Extensions, Sengermouth, OR 42374

Phone: +8501809515404

Job: Manufacturing Technician

Hobby: Table tennis, Archery, Vacation, Metal detecting, Yo-yoing, Crocheting, Creative writing

Introduction: My name is Carlyn Walter, I am a lively, glamorous, healthy, clean, powerful, calm, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.