Wat is DISC? Alles over de DISC analyse | DISC Boulevard (2024)

DISC is een praktisch model waarmee je inzicht krijgt in het gedrag van mensen. Het geeft aan hoe je doet, niet wie je bent. Het geeft weer hoe iemand overkomt in de communicatie met zijn of haar omgeving. Dit is zowel verbaal als non-verbaal. Het volgende wordt hierbij gemeten:

 • Hoe ga je om met problemen en uitdagingen (D van Dominant);
 • Hoe weet je anderen te overtuigen van jouw mening (I van Invloed);
 • Hoe ga je om met veranderingen en tempowisselingen (S van Stabiliteit);
 • Hoe ga je om met vastgestelde regels en procedures (C van Conformisme).
Wat is DISC? Alles over de DISC analyse | DISC Boulevard (1)

Het gaat om het gedrag dat we aan anderen laten zien. Alle stijlen zijn in meer of mindere mate aanwezig bij iemand en zeggen iets over zijn of haar gedrag. DISC is ook niet goed of fout. Sommige gedragsstijlen zijn in bepaalde situaties wel effectiever dan andere.

Wat is een DISC analyse?

Is het nu DISC test of DISC analyse? Het wordt vaak ten onrechte een DISC test genoemd. Dit betekent dat iemand zou kunnen slagen of zakken en dat is niet mogelijk. Daarom spreken wij ook liever van een DISC analyse. Met deze analyse krijg je een uitgebalanceerde uitslag van de scores op elke DISC stijl en krijgt iemand inzicht in de hoogte van elk van zijn (of haar) DISC scores. Daarnaast wordt geanalyseerd en gerapporteerd hoe dit gedrag waarneembaar is voor anderen in de omgeving van die persoon.

Een DISC analyse geeft inzicht in:

 • De verschillende gedragsvoorkeuren;
 • Hoe iemand in gedrag op anderen overkomt;
 • Wat de sterke kanten en ontwikkelpunten zijn;
 • Hoe iemand zijn of haar effectiviteit kan vergroten.

Wat meet een DISC analyse?

Waaraan herken je de DISC stijlen in de praktijk? Daarvoor is het goed om eerst te weten wat precies gemeten wordt bij elke DISC stijl in de gedragsanalyse en of je hoog of laag scoort op een stijl.

Bij de D stijl wordt gemeten hoe iemand reageert op problemen en uitdagingen. Een D lost problemen graag op en gaat uitdagingen aan.
Hoe hoger de D; hoe assertiever, hoe doelgerichter en hoe meer de neiging de omgeving te willen beheersen.
Hoe lager de D; hoe meegaander een persoon is. Een lage D is wat meegaander en relaxter en zal niet overal zijn of haar stempel op willen drukken.

Bij de I stijl wordt gemeten hoe iemand anderen beïnvloedt en overtuigt van zijn of haar zienswijze of ideeën.
Hoe hoger de I; hoe meer iemand anderen zal beïnvloeden door verbale en non-verbale overtuigingskracht. En hoe groter ook het vertrouwen in anderen.
Hoe lager de I; hoe minder iemand zijn ideeën zal verkopen, maar meer feitelijk zal presenteren zonder poespas. En hoe sceptischer en minder snel de ander in vertrouwen genomen zal worden.

Bij de S stijl wordt gemeten hoe iemand reageert op veranderingen en tempowisselingen en hoe gemakkelijk iemand zich daarop aanpast.
Hoe hoger de S; hoe minder flexibiliteit er bij deze persoon is om zich aan te passen aan veranderingen en hoe lager het tempo van deze persoon is.
Hoe lager de S; hoe hoger het tempo. Deze persoon past zich sneller aan bij veranderingen.

Bij de C stijl wordt gemeten in hoeverre iemand zich conformeert aan regels en richtlijnen die opgesteld zijn door anderen.
Hoe hoger de C; hoe sterker iemand geneigd is om de vastgestelde regels en procedures te volgen en minder snel risico’s t nemen.
Hoe lager de C; hoe meer iemand geneigd is buiten de kaders te treden, autonoom te handelen en bestaande regels ter discussie te stellen.

Wil je meer weten over DISC en hoe DISC ontstaan is?

DE THEORIE ACHTER DISC

Waarvoor kun je DISC inzetten?

DISC is een methode waarmee je inzicht krijgt in het waarneembare gedrag van een persoon met zijn of haar omgeving. Met een DISC gedragsanalyse breng je de scores van een persoon op elk van de 4 DISC stijlen in beeld. De analyse geeft de hoogte van de scores weer op elk van de DISC stijlen van de betreffende persoon. De toepassingen van een DISC analyse, ook wel DISC test genoemd, zijn legio. Hierbij een aantal ideeën waarvoor je DISC kunt inzetten:

 • Inzicht krijgen in de DISC stijlen van een persoon
 • Verbeteren onderlinge samenwerking vanuit DISC
 • Teamontwikkeling en teambuilding vanuit DISC
 • Verbinding creëren met anderen vanuit DISC
 • Vergroten wederzijds begrip vanuit DISC
 • Beter leren verkopen door DISC
 • Bewustwording hoe iemand overkomt op anderen
 • Beter leren communiceren met anderen vanuit DISC
 • Effectiever feedback geven vanuit DISC
 • Samenstellen complementaire teams vanuit DISC
 • Bewustwording bij loopbaanbegeleiding vanuit DISC
 • Individuele coaching vanuit DISC
 • Oplossen van conflicten door meer begrip vanuit DISC
 • Werving en selectie of recruitment vanuit DISC
 • Effectiever leidinggeven aan medewerkers
 • Et cetera
Wat is DISC? Alles over de DISC analyse | DISC Boulevard (2)

De nadelen van DISC

Een DISC analyse kun je wat ons betreft het beste inzetten als ondersteunend middel en niet als losstaand instrument om vergaande keuzes te maken. Door bijvoorbeeld iemand wel of niet aan te nemen, enkel gebaseerd op een DISC analyse, sla je de plank volledig mis.

Wel is het waardevol om naast harde criteria als opleiding en werkervaring en het doen van een referentiecheck, een DISC analyse in te zetten. Zo kun je gericht toetsen welk voorkeursgedrag iemand laat zien en kijken in hoeverre dit effectief zal zijn in de functie.

Kan een DISC-score veranderen?

De uitslag van een DISC analyse omvat niet een eeuwige waarheid. Het gedrag dat iemand in zijn of haar werkomgeving laat zien kan wel degelijk veranderen. Denk hierbij aan:

 • De betreffende persoon ervan overtuigd is dat de werkomgeving ander gedrag vraagt. Aan de mate waarin de persoon zich kan en wil aanpassen zitten grenzen. Hoe groter de aanpassing ten opzichte van de basisgedragsstijl, hoe meer moeite en energie dat deze persoon kost.
 • De basisgedragsstijl, dus het onbewuste gedrag van een persoon, kan ook veranderen in de loop van de jaren. Dit is afhankelijk van wat iemand meemaakt in zijn of haar leven.
 • Ook een volgende levensfase waarin iemand komt kan gevolgen hebben voor het gedrag dat iemand laat zien.

MAAK EEN GRATIS ACCOUNT AAN

HOE WERKT ONS SYSTEEM

Geen zorgen, je zit nergens aan vast. Kijk gerust eens rond in het portaal.

Veelgestelde vragen over DISC

Wat is DISC?

DISC is een model dat inzicht biedt in het gedrag van mensen. Het laat zien hoe iemand zich gedraagt en hoe hij/zij overkomt in communicatie, zowel verbaal als non-verbaal. Er worden vier gedragsstijlen gemeten: dominantie, invloed, stabiliteit en conformisme.

Wat is een DISC analyse?

Een DISC analyse is geen test waarbij iemand slaagt of zakt, maar geeft een uitgebalanceerde uitslag van de scores op elke DISC stijl. Het geeft inzicht in de gedragsvoorkeuren, hoe iemand overkomt op anderen, de sterke kanten en ontwikkelpunten en hoe de effectiviteit vergroot kan worden.

Wat meet een DISC analyse?

Een DISC analyse meet hoe iemand reageert op problemen en uitdagingen, hoe hij/zij anderen beïnvloedt en overtuigt, hoe hij/zij reageert op veranderingen en hoe hij/zij omgaat met regels en procedures. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen hoger en lager scorende stijlen.

Wat is DISC? Alles over de DISC analyse | DISC Boulevard (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Refugio Daniel

Last Updated:

Views: 5693

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Refugio Daniel

Birthday: 1999-09-15

Address: 8416 Beatty Center, Derekfort, VA 72092-0500

Phone: +6838967160603

Job: Mining Executive

Hobby: Woodworking, Knitting, Fishing, Coffee roasting, Kayaking, Horseback riding, Kite flying

Introduction: My name is Msgr. Refugio Daniel, I am a fine, precious, encouraging, calm, glamorous, vivacious, friendly person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.