Consciëntieus en blauw: De C-stijl van DISC (2024)

De C-stijl van DISC staat voor consciëntieus en helder blauw. Een typische C is formeel, gestructureerd, logisch, analytisch, precies, wil controle, is objectief, perfectionistisch en weloverwogen.

Waar staat de C-stijl van DISC voor?

Met een DISC analyse meet je de 4 DISC stijlen/temperamenten: Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus. De C-score uit deze analyse meet hoe iemand reageert op regels, procedures en beperkingen. Een hoge C volgt de regels gesteld door derden. Bij een lage C-score zal iemand pogen om zijn/haar eigen regels en procedures te bepalen.

Verder is iemand met een hoge C-score: introvert en een controlerende denker, een observator, afwachtend, precies, gesloten en wil privacy.

Consciëntieus en blauw: Kwaliteiten en valkuilen van de hoge C

De hoge C is goed in het bedenken en analyseren. Hij wil informatie hebben, en het proces kennen, om een keuze te kunnen maken. Hij gaat hierin behoedzaam te werk. Hij doet dingen het liefst zelf zodat hij weet dat het aan zijn hoge standaard zal voldoen. Een C wil laten zien dat hij nauwkeurig is en zal niet snel een fout maken. Kritiek kan hij daarom minder verdragen.

KwaliteitenValkuilen
AnalytischGevoelsarm
ConsciëntieusProcedureel, alles volgens de regeltjes doen
DetaillistischMierenneuken
BedachtzaamAfstandelijk
DiplomatiekRisicomijdend
FeitelijkGevoelloos
FormeelGesloten
GedisciplineerdDwang neurotisch
GestructureerdStar
KritischOver kritisch, pietluttig
LogischOnpersoonlijk en afstandelijk
Nauwkeurig en gedetailleerdPerfectionistisch
ObjectiefDefensief
OrdenendStar
PerfectionistischDe lat te hoog leggen
Precies en gedetailleerdPietluttig
SystematischOnpersoonlijk en procedureel
WeloverwogenBesluiteloos

De C onder stress

Wanneer de C minder goed in zijn energie zit, onder druk staat of wanneer stress een rol speelt komen de scherpte kanten van de C-stijl naar voren. Het helder blauw wordt dan koel en koud. Hij kan dan:

 • Over kritisch en cynisch worden.
 • Overbezorgd worden omtrent de uitkomsten.
 • Door blijven vragen en de neigen hebben alles te wikken en te wegen, en over te analyseren.
 • Uitgesproken pessimistisch worden, snel aangebrand zijn.
 • Defensief en afstandelijk reageren.
 • Zich terugtrekken en erg stil worden.
 • Wordt inactief en haatdragend, en veroorzaakt daarmee het voorspelde (eigen) falen.

Gebrek aan informatie en richting, impulsiviteit en ondoordachte veranderingen/aanpassingen kunnen de C veel stress geven. En geef een C geen (onterechte) kritiek want dan is het helemaal gedaan…

Bij frustratie, wanneer de stress te hoog is, gaat de C hard praten en laat van zich horen (kan dan emotioneel uit de hoek komen).

Onderliggende behoeften en angsten van de hoge C

Wil graagOnderliggende angst
InformatieGeen controle hebben
Accuratesse en precisieKritiek krijgen, falen en fouten maken
Hoge maatstavenTe weinig kwaliteit
Logica, systematiekOver gevoelens moeten praten

Ideale omgeving voor de C

De C is in zijn element als hij kritisch kan zijn en ruimte heeft om in alle rust na te kunnen denken en meer kwaliteit dan kwantiteit kan leveren. Iemand met een hoge C:

 • Voelt zich prettig in de rol van observant en vergaart liever informatie voordat relaties worden aangegaan.
 • Voelt zich prettig als anderen het initiatief nemen in sociale omgang.
 • Vindt het belangrijk om discreet en tactvol te kunnen zijn en vermijdt daarom het bespreken van gevoelige, persoonlijke kwesties.
 • Geeft de voorkeur aan een serieuze en wantrouwende houding ten opzichte van anderen en schenkt pas vertrouwen als anderen zichzelf hebben bewezen.
 • Laat liever niet zichzelf zien. Laat pas meer van zichzelf zien in een vertrouwde setting die veilig aanvoelt. Is van nature op zijn of haar hoede als zelfbescherming.
 • Geeft de voorkeur aan samenzijn met vertrouwde vrienden die hebben laten zien dat ze de vriendschap waard zijn.
 • Neemt het liefst deel aan georganiseerde activiteiten die aansluiten bij persoonlijke interesses.
 • Wil graag meer weten van dingen of zaken, zeker als deze zijn of haar natuurlijke nieuwsgierigheid prikkelen.
 • Praat het liefs over feiten, niet over gevoelens.
 • Geeft de voorkeur aan conflictvrije omgevingen en relaties.
Wat geeft energieWat kost energie
Tijd om na te denkenImpulsief beslissen
Onderzoeken en analyserenBluffen en beloften maken die niet kunnen worden nagekomen
Alleen zijnSteeds mensen in de buurt, niet kunnen terugtrekken
Het juiste kunnen doenFouten niet kunnen voorkomen
Controleren en checkenOnvoorbereid, zonder planning of structuur dingen doen
VoorbereidenIntense en emotionele gesprekken of contacten
Niet hoeven delen van gevoelensConflicten en ruzies
Gedetailleerd zijnInformele, spontane omgeving
Formele, zakelijke omgevingBlind vertrouwen geven

Communiceren met de C-stijl

De C -stijl is feitelijk, formeel en wat afstandelijk. Zijn uitdrukking is niet zo expressief en hij kan wat stoïcijns overkomen. Hij maakt graag zijn eigen analyse en wil hiervoor uitgebreide informatie. Hij is wat argwanend, wil garanties en beslist op basis van feiten. Eerst zien dan geloven.

Hij is allergisch voor iemand die te druk en met veel te veel energie bij hem ‘binnenkomt’. Breng het rustig, geef voldoende feiten en hou wat afstand. Hij is vooral gevoelig voor de WAAROM achter je verhaal.

Wat je het beste kan doenWat je beter kunt laten
Focus op feiten en informatiePersoonlijk worden
Luister actiefOnder tijdsdruk zetten
Beantwoord de ‘waarom’ vragenDetails achterwegen laten
Geef garanties
Bevestig de gemaakte afspraken

Meer weten over DISC?

Wil je meer weten overDISC en wat DISC voor jezelf of jouw organisatie kan betekenen?Bel: 06-10327366 of neemcontactop per e-mailom de mogelijkheden te bespreken. Lees ook de andere artikelen over DISC op mijn site:

 • DISC Expert – trainer, coach en specialist in DISC profielen
 • De DISC grafiek lezen
 • Breng je team in kaart met DISC
 • Dominant en rood: De D-stijl van DISC
 • Interactief en geel: De I-stijl van DISC
 • Stabiel en groen: De S-stijl van DISC
 • DISC temperament en kleuren persoonlijkheid: rood, geel, groen en blauw
 • Wat is de DISC methode: persoonlijkheidstest, assessment of analyse?
 • Het DISC model
 • Tips voor effectief en efficiënt vergaderen met DISC
 • Omgaan met moeilijke mensen, lastige klanten en vervelende collega’s

(Met dank aan Q4 Profiles voor een aantal beschrijvingen van de Consciëntieuze DISC stijl)

14 Shares

Consciëntieus en blauw: De C-stijl van DISC (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Lawanda Wiegand

Last Updated:

Views: 5687

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Lawanda Wiegand

Birthday: 1993-01-10

Address: Suite 391 6963 Ullrich Shore, Bellefort, WI 01350-7893

Phone: +6806610432415

Job: Dynamic Manufacturing Assistant

Hobby: amateur radio, Taekwondo, Wood carving, Parkour, Skateboarding, Running, Rafting

Introduction: My name is Pres. Lawanda Wiegand, I am a inquisitive, helpful, glamorous, cheerful, open, clever, innocent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.